مقالات
 دانلود
 مشاهده
Knowledge warehouse: an architectural integration of knowledge management, decision support, artif icial intelligence and data warehousing
 دانلود
 مشاهده
linking BI to business strategies
 دانلود
 مشاهده
Business intelligence in action
 دانلود
 مشاهده
Knowledge management and business intelligence - the importance of integration
 دانلود
 مشاهده
THE MEASUREMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE
 دانلود
 مشاهده
The quest for competitive,business and marketing intelligence
 دانلود
 مشاهده
The starting block- enterprise (business) intelligence u2013 evolving towards knowledge valuation
دانلود
 مشاهده
Data-driven decision making for the enterprise-an overview of business intelligence applications
 دانلود
 مشاهده
Moving Strategy Forward Merging the Balanced Scorecard and Business Intelligence





حق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی