برگزاری همایش فرهنگ سازی سازمان الکترونیک شستا

موضوع همایش
این همایش در نظر دارد تا با توجه به تشکیل هلدینگ شمص و کارراهه آینده این هلدینگ ، نقشه راه آینده شستا در کاربری سامانه های هوشمند به منظور ارتقای جایگاه مدیریت هوشمند در هلدینگ داری را ترسیم نماید .

اهداف همایش
این همایش اهداف زیر را دنبال خواهد کرد که به قرار زیر ، تقریر مي گردد .
-  افزایش سطح آگاهي عمومي مدیران عالي و میاني شرکت های تابعه شستا در خصوص مباني هلدینگ داری مبتني بر فناوری اطلاعات
-  ارتقای جایگاه IT در زندگي کاری تصمیم سازان و تصمیم گیران شرکت های تابعه
-  تبیین تجارت الکترونیک در روابط با مشتری در قالبهای مختلف ( B2B و B2B2Cو ... )
-  باز تعریف مفهوم هوش تجاری و امکانات متصور از آن در کسب و کار
-  تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمانهای برتر در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات

نتایج متصور از همایش
شمص ، با در نظر گرفتن اهداف تعریف شده و برنامه ریزی متناسب با نیازمندی های شرکت های تابعه ، در نظر دارد تا ضمن هدایت اذهان حاضر در این همایش به سمت استفاده از راهکارهای فناورانه ، در امور اجرایی و تصمیم گیری های سازمانی ، نتایج زیر را دنبال نموده و به عنوان دستاوردهای این همایش گزارش نماید .

-  ایجاد شناخت نسبي در مدیران در خصوص هوش تجاری ، مدیریت دانش ، برنامه ریزی منابع سازماني و ...
-  تجمیع افکار مدیران ارشد شرکت های تابعه در خصوص همکاری ویژه برای پیشبرد اهداف پروژه ملي هوش تجاری شستا
-  ارتقای جایگاه واحد های فناوری اطلاعات در شرکت های تابعه با ایجاد درک صحیح از کاربرد های IT در عصر حاضر
-  ایجاد همدلي در ارکان سازمان شستا به منظور اتخاذ وحد رویه در سازماندهي الکترونیکي شرکت های تابعه
-  ایجاد محیطي برای تبادل اطلاعات و آشنایي مدیران هلدینگ های مختلف با کسب و کار هلدینگ های دیگر
-  معرفي امکانات تجارت الکترونیکي در قالب پنل های B2B ، B2G ، B2C و ...

محورهای همایش
 - هوشمندی کسب و کار ( Business Intelligence )
-  داده کاوی و کاربردهای آن
-  کسب و کار الکترونیک ( e-Business ) ، تجارت الکترونیک ( e-Commerce )
-  کسب و کار مبتني بر تجارت سیار ( M-Commerce )
-  برنامه ریزی استراتژیک فاوا ( ICT Strategic Planning)
-  بررسي تاثیرات بکارگیری فاوا در بهره وری سازمانها
-  نقش فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی
-  بکارگیری فناوری اطلاعات در برنامه های توسعه ای
-  نقش فناوری اطلاعات در حوزه حفاظت و امنیت اطلاعات شرکت ها
-  راهبری و حاکمیت فاوا در سازمان ( IT Governance )
-  بانکداری الکترونیکي، بورس الکترونیکي
-  فناوری اطلاعات در مدیریت بهداشت و درمان، بیمه و سلامت الکترونیکي
-  مدیریت پروژه ها با استفاده از راهکار های فناورانه

حق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی