آموزش کاربری پروژه هوش تجاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

آموزش شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

1394/05/03

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ دارویی

1394/05/21

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ دارویی

آموزش شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی تامین

1394/05/05

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ پتروشیمی

1394/05/25

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ پتروشیمی

آموزش شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

1394/05/07

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ صبا

1394/05/27

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ صبا

آموزش شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

1394/05/10

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ سیمان

1394/05/28

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ سیمان

آموزش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1394/05/12

برگزاری جلسه اول آموزش شستا

1394/05/01

برگزاری جلسه دوم آموزش شستا

آموزش شرکت سرمایه گذاری صنایع نوین تامین

1394/05/14

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ شمص

1394/06/03

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ شمص

آموزش شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

1394/05/17

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ صدر

1394/06/04

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ صدر

آموزش شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین

1394/05/19

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ حمل و نقل

1394/06/08

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ حمل و نقل

آموزش شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

1394/05/21

برگزاری جلسه اول آموزش هلدینگ صنایع عمومی

1394/06/10

برگزاری جلسه دوم آموزش هلدینگ صنایع عمومی

آموزش مدیران

1394/05/24

برگزاری جلسه اول آموزش مدیران

1394/06/11

برگزاری جلسه دوم آموزش مدیرانحق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی