هوش تجاری؛ پلی به سوی آینده
 هرچند راهکار هوش تجاری به سازمان در بررسی اینکه آیا در مسیر درست قرار دارد و آیا عملکردش طبق برنامه بوده یا نه کمک می کند؛ اما کارکرد هوش تجاری فراتر از این موارد است. مدیران به کمک هوش تجاری با بررسی یکجای عملکرد سازمان و اطلاعات بازار، دید کلی نسبت به کسب و کار پیدا می کنند و ممکن است فرصت های جدیدی برای کسب و کاری که سازمان در آن فعال است پیدا کنند. امری که قبل از این بعید به نظر می رسید.
هوش تجاری به مدیران سازمان کمک می کنند تا متوجه شوند کدام فرایند عملیاتی بدرستی انجام نمی شود؛ کدام مشتری دیگر برای سازمان سود ایجاد نمی کند؛ سرمایه گذاری در کدام صنعت دیگر سود دهنده نیست و... .
امروزه کمتر سازمان چابک و پیشگامی را می توان یافت که خود را از کسب اطلاعات به هنگام و صحیح درباره مشتریان، بازارهای جدید، رقبا و ... بی نیاز بداند .اکنون دیگر بنگاه ها دریافته اند که بدون پیش بینی صحیح و کم خطا، نمی توانند آینده را تعیین کنند. در حالی که در فضای کسب و کار امروزی این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بنابراین هوش تجاری با نشان دادن همزمان فرصت های جدید و همچنین نکات منفی فعلی در کلیات عملکرد سازمان، می تواند عملکردی درخشان برای سازمان رقم زند.

حق انتشار 2018 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دات نت نیوک فارسی